LEGEND – Pháo Hoa

Công: 200

Nhanh: 200

Thủ: 46

May: 200

Quyền Trượng Băng Giá

Công: 120

Nhanh: 103

Thủ: 100

May: 35

LEGEND – Ngư Lôi

Công: 210

Nhanh: 186

Thủ: 186

May: 42

LEGEND – Kẹo Ma Quái

Công: 192

Nhanh: 279

Thủ: 60

May: 130

LEGEND – Nỏ Thần

Công: 220

Nhanh: 220

Thủ: 25

May: 25

LEGEND – Gươm Thần

Công: 203

Nhanh: 203

Thủ: 203

May: 35

Wow Ná Gà

Công: 174

Nhanh: 30

Thủ: 174

May: 174

Super Photocopy

Công: 131

Nhanh: 131

Thủ: 132

May: 132

Super Pháo

Công: 330

Nhanh: 53

Thủ: 79

May: 40

Super Lựu Đạn

Công: 53

Nhanh: 40

Thủ: 331

May: 79

Super Lu Gạch

Công: 238

Nhanh: 40

Thủ: 173

May: 53

Super Phi Tiêu

Công: 79

Nhanh: 300

Thủ: 41

May: 53

Super Túi Vũ Khí

Công: 53

Nhanh: 40

Thủ: 238

May: 172

Super Tivi, Tủ Lạnh

Công: 125

Nhanh: 125

Thủ: 126

May: 126

Super Giỏ Trái Cây

Công: 53

Nhanh: 172

Thủ: 41

May: 238

Super Tủ Thuốc

Công: 172

Nhanh: 238

Thủ: 41

May: 54

Super Sấm Sét

Công: 40

Nhanh: 79

Thủ: 53

May: 330

Super Xe Hơi

Công: 59

Nhanh: 46

Thủ: 336

May: 85

Super Súng Nước

Công: 46

Nhanh: 85

Thủ: 59

May: 336

Super Karaoke

Công: 244

Nhanh: 46

Thủ: 178

May: 59